زبان وگویش استان فارس

در استان فارس زبانشان ،زبان فارسی است با گویش ها ولهجه های مختلف ،در این استان بدلیل وجود عشایر مختلف زبان ایل بهارلو ،ایل قشقایی،ایل اینالو و ایل عرب ، زبانی غیر از زبان فارسی دارند.

ازجمله گویش های مختلف این استان لارستانی، قشقایی، سیوندی، دوانی، لری و اردکانی میباشد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: