یکی دیگر از مساجد اصفهان مسجد جامع اصفهان است که به  مسجد جامع عتیق هم نیز معروف است.

باستان  شناسان بر این اعتقاد دارند که احتمالا این مسجد پیش از ورود اعراب به این شهر مرکز مذهبی شهر بوده است و کاربرد آن یکی از آشکده های آن زمان بوده است.

داخل مسجد جامع بناهای متعددی وجوجود داره که میتوان به شبستان ها ،صفه های کوچک دیلمی،گنبد تاج الملک،محراب الجایتو،صحن چهار ایوان معروف صاحب اشاره کرد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: